Zmianach w przepisach prawa pracy

20 marca, 2023

Szanowni Państwo! 

Niniejszym informujemy o najnowszych zmianach w przepisach prawa pracy oraz obowiązkach pracodawcy wynikających z tych zmian. 

Kontrola trzeźwości pracowników

W dniu 21 lutego 2023 r., w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało  rozporządzenie wykonawcze, które określa warunki i sposoby przeprowadzania badań na obecność alkoholu, a także sposób ich dokumentowania oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Rozporządzenie wchodzi w życie 22 lutego 2023 r.

W przypadku wdrożenia procedur i zasad przeprowadzania kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zasady przeprowadzania kontroli, a także rodzaj wykorzystywanych urządzeń będą musiały zostać zapisane w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

Co ważne, na pracodawcy ciążył będzie obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z kontrolą trzeźwości – informacja o kontroli, wraz z datą, godziną oraz wynikiem badania będzie przechowywana w aktach osobowych przez rok.

Podstawa prawna:

Praca zdalna

W znowelizowanym Kodeksie Pracy został wprowadzony odrębny rozdział dla pracy zdalnej, który zastąpił dotychczasowe przepisy o telepracy. Przepisy wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z pracą zdalną.

Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej:

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
 • pracownikowi, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • pozostałym pracownikom, którzy zawnioskują o pracę zdalną tzw. „okazjonalną” w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym,

chyba, że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

W związku z wdrożeniem pracy zdalnej w przedsiębiorstwie pracodawca powinien opracować zasady wykonywania pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych lub w porozumieniu z pracownikiem. Powinny one obejmować:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Podstawa prawna

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z opiekunem ds. kadr i płac dedykowanym Państwa firmie. Istnieje również możliwość opracowania przez nasze biuro odpowiednich dokumentów związanych z wdrożeniem pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości w Państwa przedsiębiorstwie.