Jaką formę rozliczeń podatkowych przyjąć w Nowym Ładzie od początku 2022 roku?

16 grudnia, 2021

Aby rozpocząć rozważania i przymiarki do wyboru formy opodatkowania należy zwrócić uwagę, jakie zmiany w rozliczaniu podatków wprowadza ustawodawca od stycznia 2022 roku. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 obowiązują następujące przepisy:

 • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku  do 30 tys. złotych ( z obecnych 8 tys. złotych)– tak jak dotychczas tylko dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.  
 • Zwiększenie progu dochodów od których naliczany jest 32 % podatku dochodowego do 120 tys. złotych. ( z obecnych 85.528 zł). Do dochodów poniżej 120 tys. zł rocznie ma być stosowana stawka 17%.
 • Ulga dla tzw. klasy średniej. Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się wg skali podatkowej, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
 • W przypadku przedsiębiorców ulga dla klasy średniej dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyłączeniem z kosztów składek na ubezpieczenie społeczne), w przypadku pracowników ulga dotyczy przychodów z tytułu umowy o pracę.

Wzór na obliczenie wysokości ulgi:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17
dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,

gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 • W uproszczeniu wygląda to następująco: pracownicy osiągający wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł nabywają automatycznie prawo do ulgi dla klasy średniej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywają prawo do ulgi, jeśli ich dochody miesięczne mieszczą się w tym przedziale.
 • Należy pamiętać o tym, że podstawa do ulgi jest sumą wszystkich dochodów. W momencie przekroczenia ustalonych limitów prawo do ulgi zostanie utracone przez podatnika, co w praktyce będzie oznaczać zwrot podatku do urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.
 • Jeśli pracownik nie chce korzystać z ulgi (posiada dochody z innych źródeł), pomimo tego że jego wynagrodzenie otrzymywane od danego pracodawcy mieści się w przedziale uprawniającym go do takiej ulgi, to powinien poinformować pracodawcę o rezygnacji z takiej ulgi w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. W przypadku kiedy pracownik chce zrezygnować z ulgi od stycznia 2022 roku powinien złożyć rezygnację najpóźniej na początku stycznia 2022 roku, przed naliczeniem pierwszego wynagrodzenia. 

Składka zdrowotna w nowym ładzie.

Wysokość składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku:

 • 9%  dochodów dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,
 • 4,9% dochodów dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Brak możliwości odliczenia składki w wysokości 7,5% (dotychczas) od podatku. Zmiana dotyczy wszystkich podatników podatku PIT (w tym m.in. przedsiębiorców oraz pracowników).

Jak obliczyć składkę zdrowotną przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

W przypadku podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie wynosić 9% podstawy wymiaru stanowiącej:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy (po pomniejszeniu o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne) nie przekroczyły 60 tys. zł,  
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy (po pomniejszeniu o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przedsiębiorcy (po pomniejszeniu o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczyły 300 tys. zł.

Jak obliczyć składkę zdrowotną w przypadku wspólników jednoosobowej sp. z o.o., wspólników spółek komandytowych, spółek jawnych będących podatnikami CIT:

 9% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z 4. kwartału roku poprzedniego.

Jak obliczyć składkę zdrowotną w przypadku podatników stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej:

9% minimalnego wynagrodzenia.

Jak obliczyć składkę zdrowotną dla osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członka zarządu, prokurenta) na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie:

9% od pobieranego wynagrodzenia (ubezpieczenie obowiązkowe)

Zmiany terminów płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 • Do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • Do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

W tym samym terminie płatnik składek przesyła miesięczną deklarację rozliczeniową!

Podsumowanie

Jakie dane i informacje powinien wziąć pod uwagę podatnik dokonując wyboru formy opodatkowania w roku 2022: 

 • Sytuację osobistą i rodzinną – czy posiada prawo łącznego rozliczenia ze współmałżonkiem?
 • Sytuację finansową własną i współmałżonka – przewidywaną wartość dochodu w roku 2022.
 • Źródła spodziewanych dochodów.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma czas do 20 lutego, aby zdecydować jaką formę opodatkowania będzie stosował  w roku 2022.

IFServices

Jesteśmy nie tylko grupą kompetentnych specjalistów od księgowości i podatków, ale jesteśmy również zwykłymi podatnikami, zarówno jako pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz jako podmiot prawa handlowego, czyli spółka z o.o.. Dostarczamy zatem sprawdzone rozwiązania, które sami stosujemy, przeprowadzamy symulację różnych wariantów i wspólnie wybieramy z klientami  najlepsze dla nich rozwiązania. Nowy ład niewątpliwie jest dla wszystkich podatników niemałym wyzwaniem, ale jeśli wszyscy dobrze się przygotujemy, to wtedy podejmiemy właściwe decyzje.